Husordensregler

Fossheim Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap - ikke OBOS - eier blokken. Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er det beste. Andelslaget ledes av et styre valgt på lagets generalforsamling. Forretningsførselen utøves av OBOS.

Husordensregler for Fossheim Borettslag

- Vedtatt på generalforsamling 14.06.94, med senere endringer av:
12.06.1997, § 5
23.04.2001, § 6
07.05.2003, §§ 3 og 6
17.11.2004 § 6
13.04.2005 §§ 8, 9, 11
26.04.2006 §§ 3 og 12
05.07.2006 § 2


§ 1.  Innledning

Hver borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Husordenen inneholder ikke bare plikter, men skal sikre borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmet.

 

§ 2.  Alminnelige bestemmelser

Ingen må sette fra seg ski, kjelker eller annet som kan være til sjenanse for naboene i korridorer, trapperom eller kjeller. Sykler skal settes i eget sykkelrom eller på regulerte oppstillingsplasser. Barnevogn til korttidsbesøk kan plasseres i korridor.

 

Bilparkering tillates bare på bestemte biloppstillingsplasser. Søknad om parkerings- og eller garasjeplass sendes styret. Det betales leie for biloppstillingsplass og for garasjer også innskudd. Biler som parkeres på borettslagets område utenom de bestemte biloppstillingsplasser blir tauet bort. Kun en andelseier som bor i borettslaget kan leie èn parkeringsplass eller èn garasjeplass i Fossheim borettslag, unntatt motorsykkelplass.

 

Vaktmesteren skal holde veien inn til huset, og beplantningen i orden. Barn og andre må derfor rette seg etter hans instrukser. Mating av fugler fra vindu, balkong eller på terrassen i 6. etasje er ikke tillatt da det trekker rotter, mus og ikke minst duer til eiendommen.

 

Oppskyting av fyrverkeri fra balkongen er strengt forbudt. Vinduer skal ikke brukes til lufting av sengetøy eller tepper. Lufting av tøy, eventuelt tørking av småvask, kan tillates på balkongen, men tøyet må ikke henge høyere enn balkongkanten, og det må heller ikke henges over balkongrekkverket.

 

Tepper skal ikke ristes på egen balkong, brannbalkong eller i trapper. Ting som kan sjenere husets fasade kan ikke monteres uten at det har vært konferert med styret.

 

Dører til kjellere og vaskeri skal alltid være låst. Det er ikke tillatt å bruke bart lys i kjeller og sykkelrom. Tenn ikke mer elektrisk lys enn nødvendig, og slukk når du forlater kjelleren.

 

Bruk av porttelefon:

Dørene skal bare åpnes fra egen leilighet for dine besøkende - ikke for reklame og salg.

 

Fremmede, eller besøkende til andre, skal ikke slippe inn sammen med deg når du låser opp i 1. eller 6. etasje. I kuldeperioder kan dørpumpene bli litt trege, sørg derfor for at døren alltid går i lås.

 

Gjør dine bekjente oppmerksom på ovennevnte bestemmelse. Dette er en sikkerhet vi har for ikke å få uønskede personer inn i oppganger og korridorer.

 

§ 3.  Regler om ro og orden i leiligheter

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00, og fra kl. 17.00 - 18.00. Musikk og sangøvelser, banking, boring eller annen støy skal ikke forekomme etter kl. 21.00, heller ikke på søn- og helligdager, eller før kl. 10 og etter kl. 17.00 på lørdager. Radio/TV, musikkanlegg og lignende skal dempes etter kl. 23.00. Musikk- eller sangundervisning i leiligheten tillates bare etter særskilt avtale med styret, og etter tillatelse fra de nærmeste leilighetene. Større oppussinger kan kun gjennomføres i normal arbeidstid mandager-fredager mellom 08.00 og 16.00. Før oppstart skal styret ha beskjed, samtidig som de nærmeste naboer varsles om arbeidets varighet. Oppslag vil bli satt opp på tavlen av styret. Oppussing som berører inventar som er borettslagets ansvar skal skje etter tillatelse fra styret. Se § 12 Vedlikehold av fast installasjon.

 

Et uttrykk for godt naboskap er at de nærmeste naboer varsles hvis du skal ha en eller annen tilstelning som medfører noe mer støy enn vanlig.

 

Barn og ungdom skal ikke leke eller oppholde seg i korridorer, trappeganger eller kjellerganger. Selvfølgelig heller ikke i vaskeriet. Det skal ikke tegnes, ripes, krittes eller på annen måte grises til i heissjakter, på vegger, i trappeganger eller andre steder innenfor borettslagets område.

 

Døren fra leiligheten skal lukkes så støyfritt som mulig. Stå ikke og prat med heisdøren åpen.

 

§ 4.  Dyrehold

Styrets samtykke må foreligge for å kunne holde hund eller katt, og den som har dyr, må undertegne en spesiell erklæring. Forutsetningen for å kunne holde dyr er videre at de andre beboerne ikke sjeneres, og at dyrene ikke oppholder seg i korridoren. Styret har til enhver tid rett til å begrense dyreholdet.

 

§ 5.  Renhold

På generalforsamlingen i 1997 ble det bestemt at vask av korridorer og trappeganger skulle settes bort til rengjøringsfirma.

 

 

§ 6.  Bruk av vaskeriet

Vaskeriet kan benyttes fra kl. 07.00 til kl. 23.00 alle dager.

Det må ikke vaskes eller rulles tøy som kan skade maskinene.

 

§ 7.  Søppel

Søppelet skal være tørt, sammenpresset og godt innpakket før det bæres til søppelboden og plasseres i beholderne. Unngå søl rundt beholderne og fyll aldri topp over kanten. Vær omhyggelig med søppelbehandlingen. Større gjenstander som ønskes fjernet må den enkelte beboer selv besørge bortkjørt eller  eventuelt gjøre direkte avtale med renovasjonskjører om bortkjøring.

 

Ved jevne mellomrom blir det plassert en container ved garasjene i 5. etasje. Se oppslag i oppgangen.

 

§ 8.  Kjøkken, bad, wc, kraner og ledninger

Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Det må bare brukes klosettpapir. Alle innredninger og alt utstyr må behandles forsiktig. Det må sies fra til vaktmesteren om mangler en ikke selv kan utbedre. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå sjenerende sus i rørene, bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Den enkelte andelseier/beboer plikter å holde sluk og avløpsrør åpne. Det er forbudt å montere kjøkkenventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter.

 

§ 9.  Framleie

Framleie må godkjennes av styret. Andelhaveren har helt ut ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller andelshaveren får ved hans framleie. Framleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Framleie er normalt 2 år.

 

§ 10.  Meldinger, rundskriv etc.

Mulige meldinger fra styret til borettshaverne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme måte som husordens bestemmelser, som en del av leiekontrakten. Vaktmesteren skal påse at husorden blir fulgt, og skal melde fra til styret om forsømmelser og misbruk.

 

§ 11.  Vaktmesteren

Utøvende vaktmester har krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. Bruk skriftlig beskjed som legges i hans postkasse.

 

§ 12.  Vedlikehold av fast installasjon

Reparasjoner, inngrep eller endring av faste installasjoner i andelseiers leilighet skal ikke skje uten tillatelse fra styret. Med fast installasjon menes vinduer (opprinnelige), vegger (ikke boring), tak , gulv (betong), elektrisk anlegg (sikringsskap), vvs (stoppekran, soilrør, tilførselrørene for varmt- og kaldtvann og ventilasjon) samt  radiator. Balkongen regnes også  med som fast installasjon. Styret må gi en skriftlig tilbakemelding innen 20 dager. Overholdes ikke fristen, godtas endringen.

 

Styret

Alle saker som ønskes tatt opp, må sendes skriftlig til borettslagets styre ved formannen. Benytt oppsatte kasse.